Legalizacija dokumenata

Šta mi radimo?
Ukoliko želite da koristite dokumenta u inostranstvu potrebna vam je legalizacija istih. Postoje dve vrste legalizacije dokumenata i to:

-legalizacija Apostille pečatom za zemlje potpisnice Haske konvencije
-Full (puna) legalizacija za ostale (npr Kina, UAE, Kuvajt…)

Pružamo usluge legalizacije (overe, atestiranja) dokumenata izdatih u Srbiji, Crnoj Gori I BiH. Ta dokumenta mogu biti:

Javne isprave:

  • Izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih, venčanih
  • Diplome i svedočanstva
  • Potvrde o školovanju (osnovne i srednje škole, fakulteti)
  • Uverenja državljanstvu, nekažnjavanju, prebivalištu
  • Ostalo

Privatne isprave:

  • Izjave i saglasnosti
  • Potvrde
  • Ovlašćenja i punomoćja
  • Ostalo